top of page

Algemene voorwaarden

1. Algemeen voorwaarden van Rijker Leven Emma

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Rijker Leven Emma en een cliënt waarop Rijker Leven Emma deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanning Rijker Leven Emma

Rijker Leven Emma zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Rijker Leven Emma zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

Het is noodzakelijk dat de cliënt bij verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur, voorafgaande aan de afspraak dit doorgeeft aan Rijker Leven Emma. Dit kan telefonisch, per E-mail en via Whatsapp. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Rijker Leven Emma het honorarium voor de behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Rijker Leven Emma de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Rijker Leven Emma zal bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling

Rijker Leven Emma vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling te voldoen in contanten of via overmaking via bank. In de praktijk is geen pin mogelijk.

5. Gegevensbeheer en privacyverklaring

5.1

Indien u een dienst afneemt  bij Rijker Leven Emma, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Rijker Leven Emma. Rijker Leven Emma houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

5.2

De verwerking van persoonsgegevens beperkt zich tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Die doeleinden zijn:

    - het verlenen van de overeengekomen behandeling;

    - het onderhouden van contact met u;

    - het versturen van nieuwsbrieven of soortgelijke mailings;

    - het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Om deze doelen te bereiken verwerkt Rijker Leven Emma uw naam, adres en contactgegevens en eventueel gespreksaantekeningen.

 

5.3

Waar nodig zal Rijker Leven Emma toestemming vragen voor  de verwerking van uw persoonsgegevens. Verder verwerkt Rijker Leven Emma uw gegevens ter uitvoering van de overeenkomst met u en op grond van wettelijke verplichtingen. Rijker Leven Emma deelt uw persoonsgegevens niet met derde partijen, tenzij dat verplicht is op grond van de wet.

 

5.4

In verband met financiële verantwoordingsverplichtingen bewaart Rijker Leven Emma de daarvoor benodigde gegevens gedurende 7 jaar nadat u voor het laatst een behandeling of andere dienst heeft afgenomen. Gespreksaantekeningen en andere gegevens worden maximaal 2 jaar na het laatste contact vernietigd.

Voor het versturen van nieuwsbrieven en andere mailings geldt dat uw e-mailadres bewaard blijft tot het moment waarop u zich afmeldt.

 

U heeft het recht op inzage, rectificatie, tijdelijke beperking van het verwerken van uw gegevens of het wissen daarvan. U kunt uw verzoek daartoe doen met behulp van het contactformulier onder het kopje Contact. Indien u het onverhoopt niet eens bent met de manier waarop Rijker Leven Emma uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt hun contactgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

6. Aansprakelijkheid

Rijker Leven Emma is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de medewerk(st)er is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Rijker Leven Emma is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

7. Beschadiging & diefstal

Rijker Leven Emma heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Rijker Leven Emma meldt diefstal altijd bij de politie.

8. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, gemeld worden aan de eigenaar van Rijker Leven Emma. Samen zoeken we naar een mogelijke oplossing.

9. Recht

Op elke overeenkomst tussen Rijker Leven Emma en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page